Ogólne warunki

Załącznik nr 1

WARUNKI OGÓLNE

 

Wprowadzenie

1. Niniejsze Warunki ogólne przyznawania kredytów przez iCredit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Orla 13/10, 90-317, Łodz, e-mail: office@icredit.pl, REGON: 147054022, NIP: 521-366-44-59, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000495693 (“Kredytodawca”) są zawarte w niniejszym Załączniku nr 1 i stanowią integralną część Umowy na kredyt gotówkowy - “Łatwy Kredyt”

2. Bieżąca wersja Warunków ogólnych dostępna jest również pod adresem strony internetowej (patrz Definicje poniżej).

Definicje

1. Terminy użyte w niniejszych Warunkach ogólnych mają następujące znaczenie:

i. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101

poz. 926 ze zm.),

ii. Kodeks cywilny - polski Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.),

iii. Umowa - Umowy na kredyt gotówkowy - “Łatwy Kredyt” wraz z wszelkimi załącznikami; dodatkowo gdy wskazuje na to

kontekst, terminu tego używa się w znaczeniu umowy o kredyt konsumencki,

iv. Kontrola kredytowa - proces oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy, sprawdzanie i badanie możliwości spłaty kredytu,

v. Odsetki – kwota odsetek należna Kredytodawcy jako wynagrodzenie za korzystanie przez Kredytobiorcę z jego środków

pieniężnych,

vi. Opłata – którakolwiek z opłat pobieranych przez Kredytodawcę w związku z kredytem w ramach Umowy,

vii. Kredyt – Kwota kredytu (określona w Umowie) przekazana Kredytobiorcy przez Kredytodawcę,

viii. Warunki ogólne – niniejszy dokument,

ix. Strona internetowa – strona internetowa Kredytodawcy znajdująca się pod adresem www.icredit.pl,

x. Dzień spłaty – dzień, w którym ma nastąpić całkowita spłata Kredytu wraz należnymi Opłatami,

xi. Ustawa o kredycie konsumenckim – polska Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 2 maja 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 126 poz.

715 ze zm.),

xii. Biura informacji gospodarczej – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji

Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

działające na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U.

2010 nr 81 poz. 530 ze zm.),

xiii. Przedstawiciel – osoba fizyczna upoważniona przez Kredytodawcę do zawierania umów o kredyt konsumencki w jego imieniu,

xiv. Wniosek – oznacza wniosek o udzielenie Kredytu złożony Kredytodawcy przez Kredytobiorcę zgodnie z art. 2.(1).2) Umowy.

2. Wszelkie inne terminy nie zdefiniowane w §2. punkt 1 powyżej będą miały znaczenie zgodne z zapisami w Umowie.

 

Warunki udzielenia Kredytu

1. Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy Kredytu po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

a) Kredytobiorca spełnił warunki opisane w § 4. pkt 1 poniżej,

b) Wniosek został złożony przez Kredytobiorcę, a Kredytodawca zatwierdził go,

c) Kredytobiorca zaakceptował niniejszą Umową i oraz wszelkie jej załączniki, a następnie podpisał ją,

d) Kopie dokumentów wymienione w § 6 zostały dostarczone Kredytodawcy,

e) Kredytodawca zweryfikował zdolność kredytową Kredytobiorcy,

f) Kredytobiorca uzyskał pozytywny wynik zdolności kredytowej na skutek przeprowadzonej przez Kredytodawcę Kontroli kredytowej.

 

Warunki dotyczące Kredytobiorcy oraz złożenia Wniosku

1. Kredytobiorca musi być osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada status konsumenta zgodnie z art. 5, pkt 1) polskiej Ustawy o

kredycie konsumenckim, zamieszkuje na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych,

otrzymuje regularne dochody na podstawie umowy o pracę, prowadzi własną działalność gospodarczą, otrzymuje rentę, emeryturę lub

inne dochody z innych źródeł, które mogą być odpowiednio udokumentowane przez Kredytobiorcę, a także jest w stanie spłacić Kredyt

wraz z wszelkimi Opłatami.

2. Dokumenty i informacje wymienione w § 3 b), c) oraz, d) potencjalny Kredytobiorca dostarcza Kredytodawcy osobiście podczas wizyty

Przedstawiciela w domu w domu Kredytobiorcy w czasie i terminie uzgodnionym pomiędzy Kredytobiorcą a Przedstawicielem.

3. Przyznanie Kredytu jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku i oceny ryzyka kredytowego. Kredytodawca może również

odmówić udzielenia Kredytu Kredytobiorcy biorąc pod uwagę informacje zawarte w bazie danych. W przypadku odmowy udzielenia

kredytu w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego Kredytobiorcy, Kredytodawca powiadamia Kredytobiorcę o wynikach tej

oceny oraz wskazuje w oparciu o jakie informacje zawarte w bazie danych przeprowadzono kontrolę.

 

Komunikacja między Stronami

1. Z zastrzeżeniem § 12 wszelka komunikacja między Stronami w odniesieniu do niniejszej Umowy będzie odbywać się za

pośrednictwem:

a) Przedstawiciela podczas osobistych spotkań z Kredytobiorcą (w tym wizyt domowych), lub

b) listów poleconych.

2. Adres korespondencyjny Kredytodawcy to: iCredit Sp. z o.o. ul. Orla 13/10, 90-317, Lodz.

3. Kredytodawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania i przechowywania wszystkich połączeń telefonicznych z Kredytobiorcą w

odniesieniu do wykonywania Umowy lub egzekucji jakichkolwiek kwot należnych Kredytodawcy z tytułu Umowy.

4. Zgodnie z art. 37 pkt 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorca ma prawo w trakcie trwania Umowy otrzymać bezpłatnie, na

wniosek, harmonogram spłaty dotyczący bieżącego Kredytu.

 

Wymagana dokumentacja

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia Kredytodawcy kopii dokumentów potrzebnych do sprawdzenia jego zdolności

kredytowej.

2. Dokumenty, o których mowa w §6 poz. 1 powyżej to:

a) kopia dowodu osobistego - obustronnie,

b) kopia ostatniego rocznego zeznania podatkowego PIT,

c) kopia wyciągu bankowego za ostatni miesiąc kalendarzowy, a w przypadku braku wyciągu bankowego, rachunek za energie elektryczną

(faktura VAT) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wnioskowania przez Kredytobiorcę o Kredyt oraz zawierający adres

Kredytobiorcy,

d) kopię umowy o pracę,

e) dokument potwierdzający pobieranie renty lub emerytury,

f) [_______________________].

 

Procedura wizyt domowych (art. 5 Umowy)

1. Przed podpisaniem Umowy wizyty domowe z Przedstawicielem mogą odbywać się w dniach i godzinach uzgodnionych wzajemnie

między potencjalnym Kredytobiorcą a Przedstawicielem.

2. Po podpisaniu Umowy oraz udostępnieniu Kwoty kredytu Kredytobiorcy, wizyty Przedstawiciela w domu Kredytobiorcy mogą się

odbywać wyłącznie w terminach uzgodnionych w art. 3.(1).4 Umowy w godzinach 9-21.

3. Za termin spłaty uważa się dzień, w którym Kredytobiorca dostarcza Przedstawicielowi wszystkie środki stanowiące cotygodniową

spłatę całości raty na podstawie art. 3.(1).1 Umowy. Po dokonaniu spłaty Przedstawiciel działający w imieniu i na rzecz Kredytodawcy

wystawia Kredytobiorcy dowod wpłaty potwierdzający tą spłatę oraz przedstawiający kwotę pozostałego zadłużenia. Jeśli

Kredytobiorca dokonuje spłat przez osobę trzecią, zezwala tym samym Kredytodawcy na ujawnienie jego danych osobowych zawartych

w tym dokumencie, w tym w szczególności informacji na temat zdolności do spłaty zobowiązań w ramach Umowy i historii płatności.

4. W przypadku braku płatności, wizyty domowe Przedstawiciela (jak określono to w art. 3.(1).6F Umowy) mogą mieć miejsce wyłącznie w

godzinach 9-21 z wyjątkiem niedziel i świąt.

5. Kredytobiorca oświadcza, że zgadza się na wizyty Przedstawiciela lub innej upoważnionej przez Kredytodawcę osoby w domu lub innym

miejscu stałego lub czasowego zamieszkania Kredytobiorcy zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

 

Konsekwencje braku płatności (art. 7 Umowy)

1. Jeżeli Kredytobiorca nie spłaca jakichkolwiek kwot wynikających z niniejszej Umowy w terminie, Kredytodawca ma prawo do

egzekwowania Kredytu zgodnie z postanowieniami art.7 Umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu znajdującymi się

poniżej.

2. Niezależnie od jakichkolwiek innych praw Kredytodawcy wynikających z Umowy i niniejszych Warunków ogólnych, w przypadku

opóźnienia spłat kwot należnych Kredytodawcy przekraczającego 30 dni, może on złożyć pozew przeciwko Kredytobiorcy w sądzie

właściwym celem egzekucji roszczeń.

3. W przypadku opóźnienia spłat kwot należnych, Kredytodawca ma prawo do podejmowania działań zmierzających do windykacji

należności, a w szczególności do przekazania windykacji tych należności do podmiotów windykujących.

4. Jeżeli warunki określone w art. 14, 16 lub 17 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia

9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 81 poz. 530) występują łącznie, Kredytodawca ma prawo do przekazania informacji na temat zobowiązań

Kredytobiorcy do Biur informacji gospodarczej, co może wpłynąć na zdolność kredytową Kredytobiorcy. Dane Kredytobiorcy będą

przekazane do Biur informacji gospodarczej na podstawie pisemnej umowy o ujawnianiu informacji gospodarczej zawartej między

Kredytodawcą a tymi Biurami oraz na podstawie przepisów Rozdziału 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie

danych gospodarczych.

5. Niezależnie od jakichkolwiek innych praw Kredytodawcy wynikających z Umowy i niniejszych Warunków ogólnych, w przypadku

opóźnienia w spłatach dwóch (2) rat, zgodnie z harmonogramem spłat przedstawionym w art. 3.(1).4 Umowy, Kredytodawca może

wypowiedzieć niniejszą Umowę, w zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia; wypowiedzenie będzie wysłane na piśmie

na adres Kredytobiorcy.

 

Wcześniejsza spłata (art.9(3) Umowy)

1. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części Kredytu w trakcie trwania Umowy w dowolnym czasie i bez

wcześniejszego powiadomienia.

2. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu całkowity koszt Kredytu zostanie pomniejszony o koszty, które tyczą się okresu, o który

dostępność Kredytu udzielonego Kredytobiorcy została skrócona, nawet jeżeli Kredytobiorca już je uregulował przed wcześniejszą

spłatą. Dodatkowo odsetki mogą zostać naliczone (art. 3.(1).6 Umowy) wyłącznie proporcjonalnie do czasu jaki w rzeczywistości

upłynął. Opłata przygotowawcza (art. 3.(1).6C Umowy) oraz opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego (art. 3.(1).6D Umowy) nie

podlegają zwrotowi (100% płatne przez Kredytobiorcę); również opłata za wizyty domowe, które miały miejsce przed lub w dniu

wcześniejszej spłaty nie podlega zwrotowi (100% płatna przez Kredytobiorcę).

3. W przypadku wcześniejszej spłaty części Kredytu punkt 2 będzie miał zastosowanie na zasadzie mutatis mutandis (z wszelkimi

niezbędnymi zmianami); odsetki (art.3.(1).6A Umowy) mogą zostać naliczone wyłącznie proporcjonalnie do czasu jaki w rzeczywistości

upłynął oraz do przedpłaconej kwoty.

4. Jeżeli po całkowitej spłacie Kredytu oraz innych należnych zobowiązań pozostaną jakiekolwiek środki do zwrotu Kredytobiorcy,

Kredytodawca niezwłocznie zwróci te środki Kredytobiorcy za pośrednictwem Przedstawiciela. Dla uniknięcia wątpliwości wizyta

Przedstawiciela mająca na celu zwrot tych środków Kredytobiorcy jest bezpłatna.

5. W przypadku wcześniejszej spłaty części Kredytu, Kredytodawca ponownie wyliczy odsetki i dostarczy zaktualizowany harmonogram

spłat Kredytobiorcy podczas następnej wizyty Przedstawiciela uwzględniając fakt, że część odsetek, która musi zostać odliczona w

związku z przedpłatą dokonaną przez Kredytobiorcę będzie odliczana w całości od kwoty kolejnej należnej raty zgodnie z

postanowieniami zawartymi w niniejszym paragrafie. Jeżeli kwota takiego odliczenia jest większa niż pierwotna kwota takiej raty (czyli

nastąpi sytuacja, gdzie przedpłata części kredytu nie zostanie w rzeczywistości dokonana), pozostała część odliczenia nastąpi wraz z

kolejną ratą. Jeżeli odliczenie związane z przedpłatą przekracza kwotę zaciągniętego Kredytu powiększoną o wszelkie Opłaty,

Kredytodawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nadwyżkę Kredytobiorcy.

6. Wcześniejszej spłaty można również dokonać za pomocą nowego kredytu udostępnionego Kredytobiorcy (”Kredytu refinansowego”).

Kredyt refinansowy może być udzielony wyłącznie w celu całkowitej (lub częściowej) spłaty istniejącego zadłużenia Kredytobiorcy

zgodnie z bieżącą Umową; ma wtedy zastosowanie §9. punkt 2. Kredyt refinansowy nie może być przedmiotem późniejszego

refinansowania.

7. Nie stosuje się żadnych opłat za jakąkolwiek częściową lub całkowitą przedpłatę kredytu.

 

§10.

Odstąpienie od Umowy (art. 9(2) Umowy).

1. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia składając Kredytodawcy w formie pisemnej

stosowne oświadczenie, którego treść znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy i przesyłając je na adres Kredytodawcy podany w § 5

pkt 2 niniejszych Warunków ogólnych lub wręczając je Przedstawicielowi iCredit sp. z o.o. w siedzibie Kredytodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty udzielonego Kredytu w ciągu 30 dni od

złożenia oświadczenia o odstąpieniu wraz z odsetkami naliczonymi do momentu spłaty; Kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych

kosztów lub opłat.

3. W przypadku gdy Kredytobiorca nie dostarczy Kredytodawcy pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, a nastąpi

faktyczna spłata całej kwoty udzielonego Kredytu wraz z odsetkami naliczonymi do czasu takiej spłaty w terminie 14 dni jakie

przysługują Kredytobiorcy na odstąpienie od Umowy, to z dzień odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień, w którym Kredytobiorca

dokonał takiej spłaty.

 

§11.

Przekazywanie danych osobowych (art.4 Umowy)

Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podmiotom windykującym należności zgodnie z § 8. pkt 3 (w

przypadku, o którym mowa w §8 pkt 3) lub Biurom informacji gospodarczej (w przypadku, o którym mowa w §8 pkt 4).

 

§12.

Procedura reklamacyjna

1. Kredytobiorca może złożyć reklamacje zawierające zastrzeżenia odnośnie usług świadczonych przez Kredytodawcę.

2. Reklamacje mogą być złożone:

1) na piśmie w siedzibie Kredytodawcy wskazanej w § 5 pkt 2 oraz w każdym Biurze Regionalnym, których adresy dostępne są

na stronie www.icredit.pl/Kontakt;

2) przesyłką pocztową na adres siedziby lub Biura Regionalnego;

3) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Kredytobiorcy w siedzibie Kredytodawcy lub Biurze

Regionalnym.

4) mailowo na adres e-mail: cs@icredit.pl oraz bok@icredit.pl

3. Kredytodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pisemnie droga pocztową listem poleconym lub, na wniosek Kredytobiorcy,

e-mailem, najszybciej jak to możliwe, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie

skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, Kredytodawca

przekazuje Kredytobiorcy informację, w której:

- wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia

otrzymania reklamacji.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kredytobiorcę odpowiedzi Kredytodawcy na reklamację, Kredytobiorca może

złożyć wniosek (w trybie opisanym w ust. 1) o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kredytodawcy, który ma 14 dni od dnia otrzymania

wniosku na udzielenie pisemnej odpowiedzi.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kredytobiorca ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do

Rzecznika Finansowego na zasadach opisanych w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), a także wystąpienia z powództwem do sądu w Łodzi (Sąd Rejonowy dla

Łodzi Śródmieścia w Łodzi) przeciwko iCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

§13.

Cesja

1. Prawa i obowiązki Kredytobiorcy z tytułu Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody

Kredytodawcy.

2. Prawa i obowiązki Kredytodawcy z tytułu Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody

Kredytobiorcy za wyjątkiem przypadku ujętego w §8. pkt 3 powyżej.

3. Z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, z uwagi na fakt, że Umowa została zawarta na czas określony, żadna ze Stron nie ma

prawo do jej przedterminowego wypowiedzenia.

 

§14.

Wypowiedzenie

1. Poza prawem do wypowiedzenia przewidzianym w §8. pkt 5 niniejszych Warunków ogólnych, Kredytodawca ma prawo do

wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia listem poleconym wysłanym na adres Kredytobiorcy, wyłącznie wtedy,

gdy:

(a) Kredytobiorca, w celu uzyskania Kredytu, przedłożył fałszywe pisemne lub ustne oświadczenia w celu uzyskania Kredytu, oraz

(b) Przedstawiciel nie jest w stanie bez narażenia swojego zdrowia lub życia bezpiecznie odbierać spłat rat w domu Kredytobiorcy

zgodnie harmonogramem zapisanym w art. 3.(1).4 Umowy.

2. Kredytobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia listem poleconym wysłanym na adres

Kredytodawcy, wyłącznie wtedy, gdy Kredytodawca (za pomocą Przedstawiciela) nie wypełnia obowiązku pobierania rat wynikającego z

art. 3.(1).4 Umowy.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z §8. pkt 5 lub w §14. pkt 1 niniejszych Warunków ogólnych, Kredyt wraz z wszelkimi

Opłatami i odsetkami naliczonymi do dnia faktycznej spłaty stają się natychmiast wymagalne, z wyjątkiem opłat za wizyty domowe,

które są płatne wyłącznie w odniesieniu do wizyt domowych faktycznie odbytych lub prób wizyt skutecznie uniemożliwionych przez

Kredytobiorcę na skutek okoliczności, o których mowa w §14 pkt 1(b) niniejszych Warunków ogólnych. Ostateczna kwota do zapłaty

wynikająca z wypowiedzenia dokonanego przez Kredytodawcę na podstawie §8. pkt 5 lub §14. pkt 1 niniejszych Warunków ogólnych

będzie określona przez Kredytodawcę w piśmie wypowiadającym Umowę. Po dokonanym wypowiedzeniu Kredytobiorca dokona

spłaty tych należności na rachunek bankowy Kredytodawcy: Pekao Bank, IBAN PLN: PL08124064101111001055972775, SWIFT

PKOPPLPW

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie §14. pkt 2 niniejszych Warunków ogólnych, Kredytobiorca zwolniony będzie od

wszelkich Opłat i w takim przypadku Kredytodawca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty wszelkich Opłat wniesionych przez

Kredytobiorcę w terminie 10 dni od daty wypowiedzenia. Pozostałe kwoty należne Kredytodawcy wraz z podaniem terminu ich spłat

(terminy powinny być takie same, jak pierwotnie przewidziane w art. 3.(1).4 Umowy) na skutek wypowiedzenia dokonanego przez

Kredytobiorcę na podstawie §14. pkt 2 niniejszych Warunków ogólnych, będą określone przez Kredytodawcę w informacji

rozliczeniowej przesłanej Kredytobiorcy listem poleconym w ciągu 10 dni od daty wypowiedzenia Umowy. Po dokonanym

wypowiedzeniu Kredytobiorca dokona spłaty tych należności na rachunek bankowy Kredytodawcy: Pekao Bank, IBAN PLN:

PL08124064101111001055972775, SWIFT PKOPPLPW

 

§15.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień niniejszej Umowy zostaną uznana za nieważne lub wybrakowane, pozostałe

postanowienia pozostają w mocy. Umowa lub niniejsze Warunki ogólne mogą być zmienione wyłącznie za wzajemną, uprzednią

pisemną zgodą obu Stron.

2. Do Umowy i jej załączników mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o kredycie

konsumenckim i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.