POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

iCredit sp. zo.o.

 

Dla nas, Icredit Sp. z o.o. ("Firma"), ochrona Twoich danych osobowych ma podstawowe znaczenie. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię, na jakich podstawach, w jakich celach, w jakich okresach i za pomocą jakich środków dane osobowe są przetwarzane, podczas odwiedzania naszej strony – www.icredit.pl. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w każdej operacji przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych stosuje się na terytorium UE, z mocą od dnia 25 maja 2018 r. Zapewnia ono rozszerzone prawa do ochrony danych, które również odpowiadają naszym bardziej szczegółowym zobowiązaniom; więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

 

I. Wprowadzenie

 

W niniejszej Polityce ochrony danych osobowych "iCredit Sp. z o.o.", "my", "nas" lub "nasz" oznacza iCredit Sp. z o.o., a "Ty", "Twój" i "Użytkownik" oznacza odwiedzających naszą stronę internetową - www.icredit.pl.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia i reguluje:

• w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe i jakie informacje zbieramy;

• w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe; i

• Twoje prawa do kontrolowania twoich danych osobowych.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę ochrony danych osobowych. Uzyskując dostęp do naszej witryny i usług oraz korzystając z niej, potwierdzasz, że masz odpowiednią okazję zapoznać się z niniejszymi Zasadami, że je rozumiesz i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli tego nie zrobisz, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej i wszelkich świadczonych przez nas usług.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w celu spełnienia zmieniających się wymagań biznesowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i zmian w naszej Polityce ochrony danych osobowych. Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany do Polityki, powiadomimy Cię o możliwych skutkach tej zmiany niezwłocznie i w skrócie na naszej stronie internetowej www.easycredit.bg oraz w naszych biurach obsługi klienta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II. Informacje ogólne

1. Niektóre warunki lepszego zrozumienia tej polityki:

- "Dane osobowe" - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, mogą spowodować ich identyfikację lub mogą je zidentyfikować.

- "Podmiot danych" - oznacza każdą żywą osobę fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania za pomocą przetworzonych danych osobowych.

- "Przetwarzanie danych osobowych" - oznacza wszelkie działania, które przeprowadzamy lub możemy przeprowadzać z wykorzystaniem danych osobowych, w tym między innymi ich gromadzenie, analizę lub niszczenie.

- "Kontroler danych - w odniesieniu do danych osobowych, które kontroluje, to jest iCredit Sp.  zo.o.." Zdefiniowaliśmy cel przetwarzania twoich danych osobowych z dowolnej podstawy prawnej w tym celu, co do zasady określamy również metody takiego przetwarzania - na przykład infrastruktura techniczna i aplikacje wykorzystywane do przetwarzania, przyjmujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

- "Data Processor" - jest to strona trzecia, która przetwarza twoje dane osobowe po naszym zleceniu, podczas gdy iCredit Sp. z o.o. ściśle zdefiniował cel i metody przetwarzania oraz zweryfikował, czy jednostka spełnia wymagania RODO. Na przykład taki podmiot przetwarzający dane może być agencją, która odpowiada za kampanię marketingową iCredit Sp. z o.o. w mediach społecznościowych i publikuje raporty dotyczące jej sukcesu.

- "Naruszenie danych osobowych" oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa, które skutkuje przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

- "Archiwa cyfrowe" - strona internetowa www.icredit.pl, wszystkie strony docelowe obsługiwane przez Firmę, aplikacje internetowe, aplikacje natywne i mobilne dostępne dla klientów.

2. Kim jesteśmy?

Icredit Sp. z o.o.  działa na terenie Polski od 2014 roku i jest szybko rozwijającą się firmą z sektora usług finansowych. Specjalizujemy się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych.

3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Icredit Sp. z o.o. ma siedzibę w Łodzi, ul. Orla 13 lok. 10, 90-317 Łódź, telefon kontaktowy 221 221 100. Możesz się z nami skontaktować odwiedzając dowolne biuro w kraju lub na naszej stronie internetowej: www.icredit.pl.

4. Kto jest osobą w organizacji odpowiedzialną za ochronę moich danych osobowych i jak mogę się z nim skontaktować?

Inspektor ochrony danych ("IOD") - kontaktowy adres e-mail: iod@icredit.pl

5. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych gromadzonych do celów pożyczkowych:

Dane Osobowe

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

 

·          

 

Pełne imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, dane identyfikacyjne wnioskodawcy pożyczki

Dowód osobisty

Identyfikacja osoby fizycznej; Nawiązywanie kontaktu; Identyfikacja wnioskodawcy pożyczki; Ocena zdolności kredytowej; Zawarcie umowy; Świadczenie żądanej usługi; Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej i Ogólnych warunków prowadzenia danej promocji organizowanych przez Firmę; Wykonanie zobowiązania prawnego

·          

Wykonywanie zobowiązań prawnych w wynikających z zawartej umowy o  pożyczkę pieniężną

·         Identyfikacja osoby, weryfikacja tozsamości

Wykonywanie zobowiązań prawnych

Numer telefonu

·         Kontakt z wnioskodawcą pożyczki / Realizacja zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej

Wnioski / wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

·         Oferowanie produktów i usług Icredit Sp. z o.o., wysyłanie wiadomości reklamowych

zgoda

Dane adresowe

·         Nawiązywanie kontaktu; Identyfikacja wnioskodawcy pożyczki; Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej - na miejscu u klienta; Świadczenie żądanej usługi; Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki

Wniosek / wykonanie umowy pożyczki

·         Oferowanie produktów i usług, wysyłanie wiadomości reklamowych

zgoda

Email/sms

Nawiązywanie kontaktu; Identyfikacja wnioskodawcy pożyczki; Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej - na miejscu u klienta; Świadczenie żądanej usługi; Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki

Wniosek / wykonanie umowy pożyczki

Data from registers of NRA (existence of an employment contract, social security contributions  paid  for the previous 6 months, pensions)

Oferowanie produktów i usług, wysyłanie wiadomości reklamowych

zgoda

 

KRD, BIG

·         Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Weryfikacja danych osobowych podanych przez wnioskodawcę pożyczki w bazach danych podmiotów wyspecjalizowanych (procesorów)

Zapobieganie oszustwom, ocena zdolności kredytowej

Uzasadnione zainteresowanie

Dane dotyczące ważności dowodu tożsamości

Weryfikacja danych dostarczonych przez wnioskodawcę pożyczki

Uzasadnione zainteresowanie

Miejsce zatrudnienia, dane dotyczące rodzaju umowy, stażu pracy, tytułu zawodowego, zawodu, wynagrodzenia, całkowitego miesięcznego dochodu

Ocena zdolności kredytowej

Wykonywanie zobowiązań prawnych

Inne kredyty

Ocena zdolności kredytowej

Wykonywanie zobowiązań prawnych

Status nieruchomości kredytobiorcy

·         Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek prawny / uzasadniony interes

Odręczny podpis

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej i załączniki do niej

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osoby kontaktowej - numer telefonu

·         Zapewnienie kontaktu z wnioskodawcą pożyczki

Oświadczenie wnioskodawcy pożyczki, że osoba do kontaktu dobrowolnie podała swoje dane i że wyrazili zgodę / zgodę danej osoby

Weryfikacja danych osoby kontaktowej w bazach danych podmiotów wyspecjalizowanych (procesorów)

Zapobieganie oszustwom, ocena zdolności kredytowej

Uzasadnione zainteresowanie

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Icredit Sp. z o.o. tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy komunikujesz się z nami za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów komunikacji, potwierdzasz, że podane dane są dokładne, poprawne i aktualne. Powinniśmy Cię poinformować, że każda zgoda na przetwarzanie twoich danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana, składając pisemne żądanie i dzwoniąc na 221 221 100. Wycofanie zgody na przetwarzanie twoich danych w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej i udzielenie pożyczki, o którą się ubiegasz.

6. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy czasu wymagane do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Po osiągnięciu celów, dla których zebrano dane osobowe, natychmiast je zniszczymy. W przypadku, gdy po osiągnięciu naszych celów zdecydujemy się przechowywać przetworzone dane osobowe do celów statystycznych, zostanie to zrobione w formie przechowywania anonimowych danych, które nie mogą zidentyfikować użytkownika w jakikolwiek sposób. Icredit Sp. z o.o. musi podjąć wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki dotyczące niszczenia danych, które nie są już potrzebne, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje uzasadniony powód, dla którego Icredit Sp. z o.o.  może przetwarzać je przez dłuższy czas; kiedy złożysz wniosek o ograniczenie przetwarzania zgodnie z Twoimi prawami opisanymi poniżej; lub w celu lub zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, o którym zostaniesz poinformowany w odpowiednim czasie.

Icredit Sp. z o.o. przechowuje zebrane dane osobowe w następujących okresach:

a) jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki - na okres maksymalnie jednego roku od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, jeżeli wniosek nie został zatwierdzony; lub

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy pożyczki pieniężnej - na okres 5 lat, który rozpoczyna się od dnia rozwiązania umowy pożyczki pieniężnej.

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - do wyraźnego wycofania zgody.

d) w przypadku przetwarzania danych w celu ochrony praw i interesów Spółki, które w sposób racjonalny naruszają interesy osób fizycznych - do czasu wygaśnięcia prawa i / lub interesów już nie istnieją.

Po upływie tych terminów, jeśli nie ma innych podstaw do przetwarzania danych, zostaną one usunięte. W celu uzyskania i analizy informacji dotyczących produktów i usług finansowych wykorzystywanych i usprawniających usługi, Spółka może usunąć tylko część danych. W takich przypadkach zachowuje ona nadal taką część danych, która nie pozwala na identyfikację osób fizycznych.

 

 

7. Czy moje dane osobowe będą dostępne dla osób trzecich? 

Icredit Sp. z o.o.  nie ujawni danych osobowych stronom trzecim innym niż ich ujawnienie stronom powiązanym w celu zapobiegania oszustwom i / lub ocenie zdolności kredytowej. W związku z tym powinniśmy poinformować, że Icredit Sp. z o.o. podpisała umowę o powierzeniu przetwarzania danych z EASY ASSET MANAGEMENT z siedzibą w Bułgarii. Osoby utrzymujące systemy informacyjne Spółki z siedzibą w Bułgarii mają również dostęp do Twoich danych osobowych, a w razie potrzeby także centrum obsługi klienta w Bułgarii. Icredit Sp. z o.o.  regularnie przekazuje dane osobowe swoich pożyczkobiorców do Centrali. Icredit Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Unią Europejską.

8. Jak chronimy twoje dane osobowe?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych firmy i jej klientów, stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Firma ustanowiła struktury mające na celu zapobieganie nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa, a także wyznaczyła inspektora ochrony danych, który wspiera procesy związane z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych możemy użyć dodatkowych mechanizmów ochrony, takich jak szyfrowanie, pseudonimizacja itp.

9.  Czy moje dane osobowe podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

9.1. Tak, podlegają. Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe całkowicie automatycznie, w tym Twój profil, oceniając Twoje zachowanie i inne wnioski dotyczące różnych aspektów osobistych dotyczących Ciebie - w celu zapobiegania oszustwom, oferowania nowych produktów i do celów marketingowych, a mianowicie - w celu otrzymywać najbardziej odpowiednie reklamy i komunikaty marketingowe, biorąc pod uwagę cechy osobiste i zainteresowania wykazane w przeszłości. W żadnym z tych przypadków profilowanie nie będzie miało żadnego istotnego wpływu na Ciebie.

9.2. Oprócz powyższego, należy pamiętać, że będziesz podlegać całkowicie automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu oceny zdolności kredytowej, w tym kwoty pożyczki, która może być odpowiednia dla Ciebie. W tym przypadku mamy obowiązek wyjaśnić ci logikę całkowicie automatycznego przetwarzania / profilowania w kilku prostych krokach. Dane osobowe są analizowane zbiorczo i indywidualnie pod kątem statystycznie istotnego związku ze zdarzeniami określonymi jako warunki wysokiego ryzyka klienta - niepłacenie, oszustwo. Kryteria wybierane są poprzez dostarczanie algorytmów, a wynikiem jest skondensowany model matematyczny oceniający prawdopodobieństwo zrealizowania części ryzyka dla danego klienta. Podstawą takiego przetwarzania będzie zawarcie umowy pożyczki pieniężnej; biorąc pod uwagę liczbę wniosków o pożyczkę i zakres działalności Spółki, ocena zdolności kredytowej, która jest obowiązkowa zgodnie z art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim, nie mogła zostać dokonana w inny sposób, nie powodując nadmiernych opóźnień.

W takim przypadku, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany ogłoszoną decyzją, masz prawo zażądać rewizji decyzji przez eksperta kredytowego Spółki, który ma odpowiednie kompetencje.

II. Twoje prawa

Jako podmiot danych, którego dane są przetwarzane przez iCredit Sp. z o.o., masz prawa opisane szczegółowo poniżej:

Należy wziąć pod uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne - jest to niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. W przypadku braku możliwości przesłania danych firma nie będzie w stanie dostarczyć produktu lub usługi.

iCredit Sp. z o.o. powinien spełnić Twoje żądania niezwłocznie, w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich przesłania. Na mocy naszej decyzji udostępniamy lub odmawiamy dostępu i / lub informacji wymaganych przez wnioskodawcę, ale zawsze uzasadniamy naszą odpowiedź. Na potrzeby strony internetowej Spółki zamieszczono link do niniejszej Polityki na wyraźnie widocznej i dostępnej pozycji.

Wnioski dotyczące wykonywania twoich praw zostaną złożone:

- osobiście lub przez pełnomocnika, który został wyraźnie upoważniony przez Ciebie za pośrednictwem notarialnego pełnomocnictwa w dowolnym biurze Spółki.

- elektronicznie, wysyłając e-mail: iod@icredit.pl.

Wykonywanie praw jest bezpłatne i obejmuje wszystkie uporządkowane i nieustrukturyzowane dane, a także wszystkie bazy danych obsługiwane przez Spółkę.

Wyjątki od okresu przeznaczonego na zaspokojenie tych praw i nieodpłatne są dozwolone w przypadku wniosków złożonych przez tych samych klientów o dane z częstotliwością większą niż 3 razy w roku i wymagające mobilizacji znacznych zasobów administracyjnych w części Firmy. W takim przypadku możemy nałożyć rozsądną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków elektronicznych, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że podmiot danych nie zażądał inaczej.

Jeżeli Spółka ma uzasadnione obawy co do tożsamości osoby fizycznej, która występuje z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących jej praw na mocy niniejszej sekcji, osoba bezpośrednio odpowiedzialna niezwłocznie konsultuje się z inspektorem ochrony danych w celu identyfikacji klientów.

Należy również wziąć pod uwagę, że wycofanie udzielonych zezwoleń nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem. Pomimo cofniętej zgody, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę, jeżeli istnieją podstawy do przetwarzania danych innych niż te, o których mowa w pkt. 4.

Otrzymasz następujące prawa:

    Prawo do informacji

Oprócz powyższych informacji, należy wziąć pod uwagę, że jesteś przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Oznacza to, że dane, które podajesz, zostaną użyte w celu stworzenia odpowiedniego "profilu" dla Ciebie i mają na celu zapobieganie oszustwom, dywersyfikację produktów Firmy oraz wybór materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, które są dla Ciebie odpowiednie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz prawa określone poniżej, a my zobowiązaliśmy się odpowiedzieć na każde Twoje żądanie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania prośby bez dodatkowych opłat. W przypadku trudności z terminową realizacją takich wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku. b. Prawo dostępu Możesz poprosić o informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy i czy je przetwarzamy.

    Możesz poprosić o dostęp do takich danych.

Dostarczymy Ci oświadczenie o przetwarzanych danych osobowych. W przypadku dodatkowych informacji możemy przyjąć rozsądną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Przesyłając wniosek za pomocą środków elektronicznych, udostępnimy informacje, jeśli to możliwe, w powszechnie używanej formie elektronicznej, o ile nie zażądano inaczej.c. Prawo do sprostowania Jeśli przetwarzamy niekompletne lub niepoprawne dane osobowe dotyczące Ciebie, masz prawo do ich poprawienia i uzupełnienia w dowolnym czasie. re.

    Prawo do usunięcia Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

    dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,

    wycofuje się zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie; i nie ma innych uzasadnionych podstaw do przetwarzania,

    uważasz, że dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Pamiętaj, że mogą istnieć inne powody, które mogą uniemożliwić natychmiastowe usunięcie twoich danych, takie jak ustawowe zobowiązania do przechowywania, toczące się postępowania, ustanowienie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych, itp.

 

    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli:

    kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych,

    przetwarzanie jest niezgodne z prawem i, ale nie nie chcemy, aby dane osobowe zostały usunięte i zamiast tego zażądać ograniczenia ich użycia,

    nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

    sprzeciwili się Państwo do przetworzenia do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy dla przetwarzania danych przez firmę zastępują twoje podstawy. Jeśli poprosisz o ograniczenie przetwarzania, poinformujemy Cię przed odwołaniem ograniczenia przetwarzania.

 

    Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może poprosić nas o dostarczenie danych osobowych dotyczących użytkownika, które przetwarzamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie i które mogą być przekazywane na przykład do innej instytucji finansowej. Obowiązuje to, o ile:

• przetwarzanie określonych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w związku z zawarciem i realizacją umowy pożyczki pieniężnej; oraz

• przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych.g.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

    Masz prawo w każdej chwili i z przyczyn związanych z twoją sytuacją zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie - podstawy są określone w powyższej tabeli, w tym profilowanie oparte na takich danych

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

    Prawo do złożenia skargi

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że naruszyliśmy obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych, w wyniku czego wpłynęliśmy na Twoje prawa. Z pewnością masz również prawo złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych Osobowych.